• اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

    بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خطای قاضی

    در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره هاي آن سبب شده كه هر كسي التفاتي از خود به انجام كار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده اند و اين امتناع گاه به قيمت جان آنان تمام شده است واضح است كه در دستگاه قضايي بار اين مسئوليت سنگين برعهده دست ا...

    ادامۀ مقاله...