• دومین کنفرانس علمی بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی و علوم رفتاری انسان گرا

دومین کنفرانس علمی بین المللی روانشناسی، جامعه شناسی و علوم رفتاری انسان گرا

محل برگزاری: کلن آلمان
تعداد مقالات کنفرانس: 68
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 187
کد CSC این کنفرانس: ICNN190827