در سال گذشته چه مهارتهایی در مدرسه آموختید و برای سال های آتی چه انتظاراتی دارید؟