اندیشه فلسفی تن کامگی در آثار چاپ سنگی دوره قاجار، نمونه موردی تصویری از کتاب هزار و یک شب