حذف صفر از پول ملي، تجارب ساير کشورها و چالش‌هاي پيش روي ايران