بررسی انواع انقلاب ها و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی: اعتماد، دموکراسی و انقلاب های رنگین بهانه ای برای پایداری