بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و تکانشگری در دانش آموزان دختر شهرستان ایرانشهر