به کارگیری مفاهیم معماری ایرانی، در استفاده از نور طبیعی در ساختمان